به منظور شناسایی و بررسی سازه های بتنی موجود نیاز به انجام آزمون های آزمایشگاهی یا آزمون های درجا برروی بتن سخت شده است.

به طور کلی آزمایش بروی بتن سخت شده به دو گروه تقسیم میشود:

  1. آزمایش های مخرب (DT)
  2. آزمایش های غیرمخرب (NDT)

در آزمایش های مخرب، نمونه ها از سازه خارج شده یا با انجام آزمایش در محل خود، تخریب میشود. به این ترتیب نقصانی در سازه ایجاد می شود که باید آن را تعمیر نمود. از آزمایش های مخرب بتن، میتوان به آزمایش هایی که برروی مغزه های اخذ شده از بتن انجام می شوند اشاره نمود.
آزمایش های غیرمخرب بتن اغلب در محل انجام می شود و به بتن آسیب نمیرسانند. آزمون های التراسونیک و برگشت ضربه نظیر چکش اشمیت از این دسته اند.
بعضی از آزمون های مخرب نیز در محل انجام می شوند که میزان تخریب آنها نسبت به مغزه گیری کم و تعمیر آن آسان است. آژمون های اندازه گیری چسبندگی سطحی، برکنش و بیرون کشیدن آرماتور از بتن از این نوع هستند.