آزمایش های بتن سخت شده

آزمایش ASTM ISIRI
آزمایش مقاومت فشاری C39 ۳۲۰۶/۶۰۴۸/۱۶۰۸-۳
آزمایش مغزهای مته شده و تیرهای اره شده C42 ۱۲۳۰۶
آزمایش مقاومت خمشی بتن (بارگذاری متمرکز تیر ساده در نقاط یک سوم دهانه) C78 ۴۹۰
آزمایش بلوک های سیمانی باربر C90 ۷۰-۱
آزمایش بلوک های سیمانی (سبک) غیر باربر C129 ۷۷۸۲
نمونه گیری و آزمایش قطعات بتنی بنایی (بلوک تو خالی) C140 ۷۰-۱
آزمایش تغییر طول بتن و ملات C157 ۱۷۰۳۹
تعیین فرکانس های اصلی، عرضی،طولی و پیچشی آزمونه C174 ۱۷۷۳۰
تعیین ضمامت مغزه بتنی C215 ۱۷۷۲۳
آزمایش تغییر طول آزمونه های مته یا اره شده C341 ۱۷۷۲۵
آزمایش مقاومت کششی شکافتی (برزیلی) C496 ۶۰۴۷
مشخصات مخزن آب نگهداری بتن و اتاق مرطوب C511 ۱۷۰۴۰
تهیه و آزمایش آزمونه بتن سخت شده سبک عایق برای مقاومت فشاری C513
آزمایش بتن به روش سرعت پالس فراصوتی C597 ۳۲۰۱-۷
کلاهک گذاری آزمونه های استوانه ای C617 ۱۳۵۸۴
تعیین جرم مخصوص، جذب آب و فضاهای خالی بتن سخت شده C642 ۷۵۱۶
آزمایش مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن سریع C666 ۱۹۲۲۷
آزمایش مقاومت در برابر نفوذ C803
آزمایش تعیین عدد بر جهندگی بتن (چکش اشمیت) C805 ۳۲۰۱-۷
آزمایش مقاومت فشاری استوانه تهیه شده در محل C873 ۸۹۸۵
آزمایش فعالیت خوردگی میلگرد بدون پوشش در بتن (نیم پیل) C876
آزمایش مقاومت در برابر بیرون کشیدن (پول اوت) C900 ۸۱۲۸/۳۲۰۱-۷
اندازه گیری مقاومت اولیه و تخمین مقاومت سنین بالا C918 ۱۷۷۲۸
آزمایش تعیین عیار سیمان بتن سخت شده C1084 ۶۷۱۴
آزمایش اندازه گیری تغییر ارتفاع استوانه گروت سیمانی C1090 ۱۶۰۱۸
تعیین کلرید قابل حل در اسید موجود در بتن و ملات C1152 ۸۹۴۶
آزمایش مقاومت فشاری نمونه های بتنی C1194 ۱۴۷۳۲
آزمایش جذب آب سنگ بتنی C1195 ۱۴۷۳۳
تعیین کلرید قابل حل در آب موجود در بتن و ملات C1218 ۸۹۴۷/۱۲۸۰۴
اندازه گیری طول مغزه بتنی C1542 ۱۷۷۲۹
آزمایش مقاومت همبند بتن (Pull-off) C1583
تعین آهنگ جذب آب بتن C1585 ۱۹۸۹۵
آزمایش دوام بلوک های کف در برابر یخبندان و آب شدن و نمک یخ زدا C1604
روش تهیه و آزمایش مغزه های بتنی پاشیدنی C1645
ساخت و عمل آوری آزمونه ارزیابی سنگدانه درشت در برابر یخبندان و آب شدن بتن حباب دار C1646
هدایت الکتریکی بتن C1760
آزمایش جذب آب بتن (نیم ساعته)
آزمایش عمق نفوذ آب تحت فشار در بتن ۳۲۰۱-۵
آزمون های غیر مخرب بتن سخت شده ۳۲۰۱-۷
تعیین ضخامت بتن روی میلگرد
تعیین عمق کربناسیون بتن با فنل فتالین برای مواد تعمیری
آزمایشات مصالح روسازی بتنی ۲۰۵۸۶-۱
الزامات کاربردیروسازی بتنی ۲۰۵۸۶-۲

توضیحات هر آزمایش