دوره های آموزش ترکیبی، دانش تئوری و یادگیری مهارت کاربردی انجمن بین المللی بتن آمریکا (ACI) – شاخه ایران

دوره های آموزش ترکیبی، تعلیم و مهارت های تکنیکی و کاربردی کارگاهی انجمن ACI، در نوزده سطح و بر اساس استاندارد های بین المللی موسسه آزمایشات استاندارد مواد و مصالح امریکا (ASTM)، انجمن حمل و نقل و بزرگراه های ایالتی امریکا (AASHTO) و انجمن بتن های آماده امریکا (NRMCA) تعریف و طراحی شده است که با توجه به کارایی و اثر بخشی آن در جهت کمک به ارتقای سطح دانش نظری و مهارت های فنی مهندسی کاربردی واشائه فرهنگ رفتاری، کاربردی مهندسان، مشاوران، پیمانکاران و دانشجویان کشور با اعطای گواهینامه آموزش عالی آزاد مورد تایید وزات علوم، فناوری و تحقیقات، توسط مرکز تحقیقات بتن (متب) به عنوان تنها مجری برنامه های فنی مهندسی، آموزشی و پژوهشی انجمن بتن امریکا (ACI) – شاخه ایران و انجمن بتن آماده امریکا (NRMCA) برگزار میشود. از دستاورد های این مرکز، پرورش ۲۵۵ نفر بازرس بتن و بیش از ۷۵۰۰ تکنسین صلاحیت دار متخصص بین المللی در سطح کشور میباشد.