آزمایش های مواد افزودنی بتن

آزمایش ASTM ISIRI
آزمایشات مواد مایع برای عمل آوری بتن C171
مشخصات افزونه هوازا برای تولید سیمان C226
آزمایش مواد افزودنی حباب زا C233 ۲۹۳۰
آزمایش تعیین انبساط مهار شده بتن جبران کننده انقباض C878
آزمایش زمان گیرش افزودنی زودگیر بتن پاشیدنی با سوزن گیلمور C1102
مشخصات افزونی های مصرفی برای بتن پاشی C1141 ۱۲۶۰۱/۲۹۳۰۵
آزمایش مقاومت چسبندگی لاتکس C1401
اندازه گیری مقاومت الکتریکی سامانه پوششی رویه راه D3633
آزمایشات بتن و ملات شاهد افزودنی ها ۸۱۱۷
آزمایشات چسب کاشی ۱۲۴۹۰