آزمایش های سنگدانه

آزمایش ASTM ISIRI
آزمایش تعیین جرم مخصوص انبوهی و فضای خالی سنگدانه ها C29 ۴۹۸۱
آزمایشات سنگدانه های بتن C33 ۳۰۲
آزمایش ناخالصی های آلی در ماسه C40 ۴۹۷۹
آزمایش اثر ناخالصی های آلی ماسه بر مقاومت ملات C70 ۶۱۱
روش تعیین رطوبت سطحی سنگدانه های ریز C87
آزمایش سلامت سنگدانه ها C88 ۴۴۹
آزمایش مصالح ریز تر از الک شماره ۲۰۰ C117 ۴۴۶
آزمایش ذرات سبک سنگدانه C123 ۴۹۸۴
تعیین جرم مخصوص، چگالی و جذب آب سنگدانه درشت C127 ۴۹۸۲
تعیین جرم مخصوص، چگالی و جذب آب سنگدانه ریز C128 ۴۹۸۰
آزمایش مقاومت در برابر سایش (لس آنجلس) C131-535 ۴۴۸/۸۴۴۷
آزمایش دانه بندی با الک C136 ۱۵۹۹/۴۹۷۷
آزمایشات سنگدانه برای ملات بنایی C142 ۴۹۷۸
آزمایش کلوخه های رسی و دانه های سست در سنگدانه C144 ۱۷۵۱۴
آزمایش واکنش زایی قلیایی مخلوط های سیمان و سنگدانه (منشور ملات) C227
آزمایش قابلیت واکنش زایی قلیایی سیلیسی سنگدانه (روش شیمیایی) C289 ۷۸۸۲
روش تعین مقدار کل رطوبت سنگدانه C566 ۴۹۸۳
آزمایش قابلیت واکنش قلیایی سنگ های کربناتی C586 ۷۶۵۶
روش کاهش اندازه نمونه سنگدانه C702 ۷۱۴۶
مشخصات ماسه مرجع برای آزمایش سیمان C778 ۳۰۴۰/۱۲۸۱۹
آزمایش تغییر طول بتن حاوی سنگدانه آهکی واکنش زا C1105
آزمایش قابلیت واکنش قلیایی سنگدانه سیلیسی (منشور ملات) C1260 ۸۷۵۳
آزمایش تغییر طول بتن ناشی از واکنش قلیایی سیلیسی C1293 ۸۱۴۹
تعیین ارزش ماسه ای خاک و سنگداه های ریز C1436 ۱۲۸۲۰
روش نمونه برداری از سنگدانه ها C1524 ۷۱۴۷/۱۲۸۰۴
تعیین مقدار کلرید سنگدانه D75 ۱۱۲۶۷
مشخصات مواد بتن پاشیدنی D2419 ۱۶۸۵
آزمایش تعین رطوبت با مایکروویو D4643
آزمایش دانه های پولکی و سوزنی D4791 ۱۱۲۶۹
تعیین درصد شکستگی سنگدانه درشت D5821 ۱۱۵۶۸
آزمایشات فیلر برای اسفالت
آزمایش دانه بندی فیلر سنگدانه
آزمایش دوام سنگدانه در برابر یخ بندان
نمونه گیری و آزمایش تعیین کلراید در مصالح بتن
تعیین فضای خالی ماسه غیرمتراکم
تعیین فضای خالی شن غیرمتراکم
آزمایش تعیین مقاومت سنگدانه در برابر یخ زدن و آب شدن ۱۷۰۱۳-۱
آزمایش ضربه و خرد شدن
آزمایش مقدار کل یون سولفات قابل حل در آب ۶۶۹
تعیین جرم مخصوص ذرات فیلر ۸۶۷۲
تعیین کلرید قابل حل در اسید
تعیین مقاومت در برابر یخبندان و آب شدگی در نمک طعام ۱۹۰۳۸-۵
سنگدانه (تکرار پذیری و تجدید پذیری) ۱۷۰۱۳-۶
سنگدانه (وسایل و واسنجی)
آزمایشات سنگدانه بالاست ۱۸۳۳۷
تجزیه شیمیایی سنگدانه ۱۹۰۳۸-۱
تهیه عصاره سنگدانه ۱۹۰۳۸-۳