پروژه های آزمایشگاه مرکز تحقیقات بتن

نام پروژه:  پایانه نفتی قشم

شهر: جزیره قشم

نام پروژه:  خلیج فارس

شهر: کرمان

نام پروژه:  پتروشیمی کاویان

شهر: عسلویه

نام پروژه:  پتروشیمی مبین

شهر: عسلویه

نام پروژه:  نیروگاه رامین

شهر: اهواز

نام پروژه: آب شیرین کن

شهر: عسلویه

نام پروژه: انتقال آب خلیج فارس

شهر: بندرعباس