پروژه های آزمایشگاه مرکز تحقیقات بتن

نام پروژه:  پتروشیمی کاویان

شهر: عسلویه

نام پروژه:  پتروشیمی مبین

شهر: عسلویه

نام پروژه:  نیروگاه رامین

شهر: اهواز