دوره آموزش بتن SCC – دوره آموزشی بتن خودمتراکم

47,000,000 ریال

(1 بررسی مشتری)

تکنسین بتن خودمتراکم فردی است که دانش و توانایی انجام صحیح آزمون های بتن تازه را بر روی بتن خود متراکم را دارا می باشد.

در این دوره آموزشی بتن خودمتراکم، تعاریف، مزایا، خصوصیات بتن خودمتراکم، نسبت بندی و طرح اختلاط بتن SCC، تولید، حمل وجایدهی، پرداخت کاری و ویژگی های بتن SCC و همچنین استاندارد ها و روش آزمون های بتن خودمتراکم به شرح زیر به صورت تئوری و عملی آموزش داده می شود:

  • ASTM C1610/C1610M – 14آزمایش میزان جداشدگی ایستایی بتن خودمتراکم با استفاده از روش فنی ستون
  • ASTM C1611/C1611M – 14آزمایش روانی اسلامپ بتن خود متراکم
  • ASTM C1621/C1621M – 14آزمایش اندازه گیری قابلیت عبور بتن خودمتراکم بوسیله حلقه جی
  • ASTM C1712 – 14 آزمایش اندازه گیری سریع مقاومت جداشدگی استاتیکی بتن خودمتراکم با استفاده از روش نفوذ
  • ASTM C1758/C1758M – 15— ساخت نمونه های آزمایشی با بتن خود متراکم

توضیحات

دوره آموزشی بتن خودمتراکم SCC انجمن بتن آمریکا (ACI) – شاخه ایران

تکنسین بتن خودمتراکم فردی است که دانش و توانایی انجام صحیح آزمون های بتن تازه را بر روی بتن خود متراکم را دارا می باشد.

در این دوره آموزشی بتن خودمتراکم، تعاریف، مزایا، خصوصیات بتن خودمتراکم، نسبت بندی و طرح اختلاط بتن SCC، تولید، حمل وجایدهی، پرداخت کاری و ویژگی های بتن SCC و همچنین استاندارد ها و روش آزمون های بتن خودمتراکم به شرح زیر به صورت تئوری و عملی آموزش داده می شود:

ASTM C1621/C1621M – ۱۴ آزمایش اندازه گیری قابلیت عبور بتن خودمتراکم بوسیله حلقه جی

ASTM C1610/C1610M – ۱۴ آزمایش میزان جداشدگی ایستایی بتن خودمتراکم با استفاده از روش فنی ستون

ASTM C1712 – ۱۴ آزمایش اندازه گیری سریع مقاومت جداشدگی استاتیکی بتن خودمتراکم با استفاده از روش نفوذ

ASTM C1611/C1611M – ۱۴ آزمایش روانی اسلامپ بتن خود متراکم

ASTM C1758/C1758M – ۱۵— ساخت نمونه های آزمایشی با بتن خود متراکم

مرکز تحقیقات بتن (متب) برگزار کننده دوره تکنسین (فن ورز) بتن خودمتراکم انجمن بتن آمریکا (ACI) – شاخه ایران

مدت دوره آموزشی بتن خودمتراکم: ۲۴ ساعت

مدرسین دوره خودمتراکم SCC:

– مهندس مصطفی احمدوند رئیس مرکز تحقیقات بتن (متب) و دبیر انجمن بتن آمریکا (ACI) – شاخه ایران
– دکتر فرید غفاری مقدم عضو هیات علمی دانشگاه علوم و توسعه پایدار آریا
– مهندس آریا احمدوند مدیر آزمایشگاه مرکز تحقیقات بتن (متب) و عضو کمیته فنی افزودنی های بتن و تعمیرات انجمن بتن آمریکا ACI
محل برگزاری دوره: آزمایشگاه بتن مرکز تحقیقات بتن ایران‌ (متب) آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد
دوره آموزشی بتن خودمتراکم SCC مناسب دانشجویان و مهندسان رشته عمران، معماری و سایر رشته های فنی و مهندسی می باشد.

لیست استانداردهای بتن آماده خودمتراکم:

استاندارد ۹-۳۲۰۳ آزمون بتن تازه – قسمت ۹: آزمون قیف V شکل بتن خود متراکم

استاندارد ۱۰-۳۲۰۳ آزمون بتن تازه – قسمت ۱۰: آزمون قیف جعبه L شکل بتن خود متراکم

استاندارد ۱۱-۳۲۰۳ آزمون بتن تازه – قسمت ۱۱: آزمون دانه بندی با الک بتن خود متراکم

استاندارد ۱۱۲۷۰ آزمون اندازه گیری جریان اسلامپ بتن خود متراکم

ASTM C1621/C1621M – ۱۴ آزمایش اندازه گیری قابلیت عبور بتن خودمتراکم بوسیله حلقه جی

ASTM C1610/C1610M – ۱۴ آزمایش میزان جداشدگی ایستایی بتن خودمتراکم با استفاده از روش فنی ستون

ASTM C1712 – ۱۴ آزمایش اندازه گیری سریع مقاومت جداشدگی استاتیکی بتن خودمتراکم با استفاده از روش نفوذ

ارزیابی سریع مقاومت در برابر جداشدگیایستاییبتن خودتراکم با استفاده از آزمون نفوذروش آزمون

استاندارد ۱۱۲۷۱ – آزمون اورمیت بتن خودمتراکم

استاندارد UNI 11044; Rilem Report No.23 – آزمون جعبه U شکل بتن خود متراکم

استاندارد طبق European Guidelines – آزمون اورمیت بتن خود متراکم

آزمایش اندازگیری میزان جداشدگی ایستایی بتن خود تراکم با استفاده از روش فنی ستون:

شماره استاندارد ملی آزمایش ستون جداشدگی بتن خودمتراکم (ISIRI 12255)
Static Segregation of Self-Consolidating Concrete using Column Technique
استاندارد این آزمایش دربرگیرنده اندازه گیری میزان جداشدگی ایستایی بتن خود تراکم با استفاده از روش فنی ستون می باشد، تا بتوان در کنترل کیفیت خاصیت پایایی در برابر جداشدگی )قابلیت پایداری( بتن خود تراکم از روش ثابت و یکنواختی پیروی کرد.

هدف از تدوین این استاندارد تعیین اندازه گیری میزان جداشدگی ایستایی بتن خـود تـراکم مـی باشـد کـه وسیله تعیین مقدار سنگدانه های درشت در بخش های بالا و پایین نمونه های استوانه ای ) یا سـتون( انـدازه گیـری می شود. این روش آزمون برای بتن های خود تراکم حاوی سنگدانه های سبک وزن، کاربرد ندارد.

خلاصه روش انجام آزمون اندازگیری میزان جداشدگی ایستایی بتن خود تراکم با استفاده از روش فنی ستون:

نمونه مخلوط بتن تازه اختلاط در قالب استوانه ای، بدون کوبیدن و لرزاندن و در یک مرحله جایدهی میشود. قالب در سه مقطع در ترازهای مختلف نمونه استوانه ای )یا ستون جدا شده است. بخش هایی از بتن که در قسمت بـالا و پایین هستند بر روی الک۴ ۴/۷۵mm )شماره ( ریخته می شود. سنگدانه های درشت روی الک باقی مـی مانـد. جـرم سنگدانه های درشت در بخش بالا و پایین اندازهگیری شده و درصد جداشدگی ایستایی بدین صورت محاسبه و اندازه گیری می شود.

آزمایش اندازه گیری قابلیت عبور بتن خودمتراکم بوسیله حلقه جی :

شماره استاندارد ملی آزمایش جی رینگ بتن خودمتراکم (ISIRI 11271)
Measurement of passing ability of self-consolidating concrete by J-ring
هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش آزمون برای اندازه گیری قابلیت عبور بتن خودمتراکم با اسـتفاده از حلقه J و مخروط آزمون اسلامپ می باشد. شایان ذکر است این روش آزمون برای بتن های با حداکثر انـدازه اسمی سنگدانه های تا mm 25محدود می شود.
دامنه کاربرد این استاندارد برای تعیین اندازه گیری قابلیت عبور بتن خود تـراکم و اخـتلاف بـین جریـان اسـلامپ و جریان حلقه J قابلیت عبور کنندگی بتن را ارائه می دهد. اختلاف کم ترازmm 25 نشان دهنده قابلیت خوب عبور کنندگی بتن و اختلاف بیشتر از ۵۰mm نشان دهنده قابلیت عبور کنندگی نامطلوب بتن کـاربرد دارد. این استاندارد برای مقایسه اندازه گیری قابلیت عبورکنندگی مخلوط های بتن های متفـاوت و همچنـین درکارگاه ها برای آزمون های کنترل کیفیت قابل اجرا است.

خلاصه روش آزمون قابلیت عبور بتن خودمتراکم بوسیله حلقه جی:

مخلوط بتن تازه اختلاط در قالب اسلامپ و در مرکز حلقه J در حالت مستقیم یا معکوس قـرار داده می شود. بتن باید بدون کوبیدن و لرزاندن دریـک مرحلـه جایدهی شود. سـپس مخـروط اسلامپ بالا برده شود و بتن اجازه یابد که از میان حلقه J عبور کند. قطرهـای بـتن پخـش شده در دو جهت تقریباً عمود برهم اندازهگیری شود و میانگین جریان حلقه J به دست می آیـد. ایـن آزمـون بدون حلقه J برای جریان اسلامپ تکرار شود. تفاوت بین جریان اسـلامپ و جریـان حلقـه J نشـان دهنـده قابلیت عبور کنندگی بتن می باشد.

آزمایش اندازه گیری جریان اسلامپ بتن خودمتراکم:

شماره استاندارد ملی آزمایش اسلامپ بتن خودمتراکم (ISIRI 11270)

Measurement of slump flow of self-consolidating concrete

این آزمایش دربرگیرنده روش آزمون بتن – اندازگیری جریان اسلامپ بتن خود تراکم می باشد، تا بتوان در کنترل کیفیت خاصیت پخش شدگی بتن خود تراکم از روش ثابت و یکنواختی پیـروی کرد. در این استاندارد سعی شده است نگاهی جامع، آینده نگر و پویا به سامانه پدیده زنده بـتن مـد نظر قرار گیرد.
این آزمایش برای به دست آوردن و تعیین جریان اسلامپ بتن خودمتراکم در آزمایشگاه و کارگاه کـاربرد دارد.
همچنین این آزمایش برای مشاهده قوام بتن خود تراکم تازه اختلاط و محدوده پتانسیل جریـان ایـن نـوع بـتن می باشد.


آزمون اندازه گیری سریع مقاومت جداشدگی استاتیکی بتن خودمتراکم با استفاده از روش نفوذ:

Rapid Assessment of Static Segregation Resistance of Self-Consolidating Concrete Using Penetration Test

این روش آزمون ارزیابی سریع مقاومت جداشدگی استاتیکی بتن خودمتراکم با وزن معمولی را پوشش می‌دهد. این آزمون به طور مستقیم مقاومت جداشدگی استاتیک را اندازه گیری نمی کند، و یک ارزیابی از احتمال وقوع جداشدگی استاتیک ارائه می دهد.
ابزار انجام این آزمایش با همکاری مرکز تحقیقات بتن (متب) و شرکت ابزار آزمایش آروین به بازار ایران ارائه شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید.

خلاصه روش آزمون اندازه گیری سریع مقاومت جداشدگی استاتیکی بتن خودمتراکم با استفاده از روش نفوذ:

در این روش آزمون از یک دستگاه نفوذ و یک اسلامپ معکوس استفاده شود. نمونه‌ای از بتن تازه مخلوط شده در قالب اسلامپ معکوس بدون ضربه یا لرزش قرار می‌گیرد. استوانه توخالی متصل به یک میله فلزی در مرکز قالب اسلامپ معکوس قرار می گیرد. سپس استوانه توخالی روی سطح بتن پایین می آید و آزاد می شود تا آزادانه به داخل بتن تازه نفوذ کند. میزان عمق نفوذ برای ارزیابی مقاومت جداشدگی استاتیکی مخلوط بتن خودمتراکم تعیین و استفاده می شود.

آزمایش سرعت جریان تی پنجاه T50:

آزمون T50سرعت جریان برابر است با مدت زمان طی شده قطر بیرونی بتن تا رسیدن به قطر ۲۰ اینچ. طبق کمیته ACI 237 محدوده زمانی ۰ الی ۵ ثانیه برای پروژه های عمرانی مورد قبول می باشد.
طبق کمیته ACI 237 زمان ۲ ثانیه یا کمتر بتن خودمتراکم برای آزمون سرعت جریان T50 در محدوده بتن خود متراکم با وسکوزیته پایین می باشد و زمان بالاتر از ۵ ثانیه را بتن با ویسکوزیته بالا می گویند.

آزمایش قیف وی (V) شکل بتن خودمتراکم (وی فانل) V- Funnel:

شماره استاندارد ملی آزمایش اسلامپ بتن خودمتراکم (INSO 3203-9)
Self-compacting concrete V-funnel test
این آزمون برای تعیین قابلیت پرکنندگی بتن خود متراکم بر طبق ۳۲۰۳-۰۹INSO مورد استفاده قرار می گیرد که با توجه به Fenarce و کمیته ACI 237 محدود های پیشنهادی ، نتیجه آزمون در محدوده ۶ الی ۱۲ ثانیه مورد قبول می باشد ولی پس از باز کردن دریچه تخلیه بتن انسداد روی داد و جواب آزمون مورد قبول نمی باشد.

هدف این آزمون، ارایه روشی برای تعیین زمان روانی بتن خود متراکم از قیف v شکل می باشد. این آزمون برای مواردی که بیشینه اندازه دانه ها بیشتر از ۲۲/۴mm است، کاربرد ندارد.
آزمون قیف v شکل برای ارزیابی ویسکوزیته و قابلیت پرکنندگی بتن خودمتراکم به کار می رود. قیف v شکل با بتن تازه پر شده و زمانی که طول می کشد تا بتن از قیف به بیرون روان شود، اندازهگیری و به
عنوان زمان روانی از قیف v شکل ثبت می شود.

آزمایش جعبه L شکل بتن خودمتراکم L – Box :

Self- compacting concrete –L box test
شماره استاندارد ملی آزمایش اسلامپ بتن خودمتراکم (INSO 3203-10)
آزمون جعبه L شکل برای ارزیابی قابلیت عبور بتن خودمتراکم برای روان شدن از طریق شکاف های تنگ شامل فضاهای بین میلگردهای مسلح سازی و یا سایر موانع بدون انسداد و جدایی به کار می رود. این آزمایش به دو شیوه انجام می شود: آزمایش با دو عدد میلگرد و آزمایش با سه عدد میلگرد. آزمایش با سه میلگرد، آرماتوربندی متراکم را شبیه سازی می کند.
حجم معینی از بتن تازه امکان روان شدن افقی از طریق شکافهای بین میلگردهای صاف عمودی می یابد. ارتفاع بتن در مقاطع قائم H1 و در انتهای مقطع افقی H2 اندازه گیری شده و نسبت H2/H1 تعیین می شود. این نسبت اندازه رفتار عبوری یا انسدادی بتن خود متراکم SCC است.
به طور کلی آزمون Box-L طبق (Fenarce)&(idlinesGu nEurope)و( ۳۲۰۳-۱۰INSO) برای تشخیص قابلیت عبورکنندگی بتن خودمتراکم انجام می شود.

 

آزمایش جعبه U بتن خودمتراکم U-Box:

شماره استاندارد آزمایش اسلامپ بتن خودمتراکم (UNI 11044; Rilem Report No.23)

Self- compacting concrete U shape box test

آزمون U-Box طبق (idlinesGu European) برای تشخیص قابلیت گذرندگی بتن خود متراکم انجام می شود که در محدوده بین ۰ الی ۳۰ میلیمتر جواب های بدست آمده مورد قبول می باشد .

این آزمایش برای اندازه گیری قابلیت پرکردن و قابلیت پرکردن و قابلیت عبور بتن خودتراکم استفاده می شود. این وسیله شامل مجرایی می باشد که توسط یک تیغه جداکننده و یک دریچه متحرک در وسط به دو قسمت تقسیم شده است. میلگردهای با قطر اسمی ۱۳ میلیمتر در قسمت دریچه با فاصله مرکز به مرکز ۵۰ میلیمتر نصب شده اند.
این آزمون برای بدست آوردن توانایی عبور بتن خود متراکم از خروجی های تنگ و باریک تحت ارتفاع معیینی طراحی شده است. مقدار اختلاف ارتفاع بتن در دو مجرا H2-H1باید کمتر از ۳۰ میلیمتر باشد. این آزمایش سخت گیرانه ترین یکی از ازمون های بتن خود متراکم می باشد و قابلیت عبور و پر کنندگی و توانایی شکل پذیری بتن را مدل سازی می کند. در صورتی که بتن الزام های مشخص شده در این آزمون را براورده سازد می توان از عملکرد مناسب آن به عنوان بتن خود متراکم اطمینان حاصل نمود.

آزمون اوریمت بتن خود متراکم Orimet:

شماره استاندارد آزمایش اسلامپ بتن خودمتراکم (European Guideline of SCC Concrete)
Self- compacting concrete Orimet Test
این روش برای تشخیص کارایی زیاد و روانی بتن تازه مخلوط شده در کارگاه ساختمانی بکار می رود. آزمون اوریمت طبق (idlinesGu European) برای تشخیص قابلیت پرکنندگی انجام می شود. که جواب های در محدوده ۰ الی ۵ ثانیه مورد قبول می باشد.

جهت کسب اطلاع درخصوص افزودنی های مورد مصرف در تولید بتن های خودمتراکم مانند فوق روان کننده های بتن پلی کربوکسیلاتی، اصلاح کننده های قوام بتن، نانو سیلیس، ژل میکروسیلیس و … بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

1 دیدگاه برای دوره آموزش بتن SCC – دوره آموزشی بتن خودمتراکم

  1. ترمه

    دوره بتن scp خیلی کاربردی و عالی بود، تشکر از همگی اساتید متب

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارسال نظر