آزمایش های آب

آزمایش ASTM ISIRI
تعیین سولفات محلول در آب موجود در خاک C1580
مشخصات کیفیت آب مصرفی در بتن C1602 ۱۴۷۴۸
تعیین ذرات جامد در آب C1603 ۵۹۰۴
روش تعیین کلسیم و منیزیم در آب D511 ۲۳۵۵
روش تعیین یون کلرید در آب D512 ۲۳۵۰/۱۰۱۱۲
روش تعیین یون سولفات در آب D516 ۲۳۵۳/۱۳۶۴۷
تعیین اسیدی یا قلیایی بودن آب D1067 ۱۰۵۵
آزمایش سختی آب D1126 ۲۳۵۶
روش تعیین PH آب D1293
نمونه برداری آب D3370 ۱۰۵۵
تعیین سولفات آب آلوده و آب دریا D4130 ۲۳۴۷/۱۱۶۱۱
اندازه گیری قلیاییت کل آب دریا
راهنمای روش های نمونه برداری آب ۱۳۶۴۹