آزمایش ASTM ISIRI
مقاومت چسب در شرایط ذوب و انجماد
مقاومت چسب در برابر حرارت
مقاومت چسب در حالت اشباع مقاومت چسب در شرایط محیطی
تعیین زمان باز چسب
تعیین مقاومت برشی
تعیین زمان پات لایف