آزمایش ASTM ISIRI
مشخصات فولاد برای مسلح کردن بتن (شبکه فولادی) A184 ۸۱۳۳-۳
آزمایش کششی میلگرد A370 ۳۱۳۲
آزمایش خم کردن و باز کردن خم A370 ۳۱۳۲

توضیحات هر آزمایش