آزمایش های آرماتور و میلگرد

آزمایش ASTM ISIRI
مشخصات فولاد برای مسلح کردن بتن (شبکه فولادی) A184 ۸۱۳۳-۳
آزمایش کششی میلگرد A370 ۳۱۳۲
آزمایش خم کردن و باز کردن خم میلگرد A370 ۳۱۳۲
آزمایش پیوستگی میلگرد با بتن (بیرون کشیدن میلگرد)
آزمایش وصله های جوش شده میلگرد

 

توضیحات هر آزمایش