آزمایش ASTM ISIRI
آجر و بلوک های سفالی (ابعاد و چگالی، جذب آب، مقاومت فشاری، شوره زدگی و ذوب و انجماد)
بلوک های سیمانی (مقاومت فشاری، جذب آب و ابعاد و چگالی)
موزاییک (مقاومت خمشی و جذب آب و ذوب و انجماد )
سایر مصالح ساختمانی پایه سیمانی