آزمایش های مصالح ساختمانی

آزمایش ASTM ISIRI
آزمایشات آجر و بلوک های سفالی (ابعاد و چگالی، جذب آب، مقاومت فشاری، شوره زدگی و ذوب و انجماد)
آزمایشات بلوک های سیمانی (مقاومت فشاری، جذب آب و ابعاد و چگالی)
آزمایشات موزاییک (مقاومت خمشی و جذب آب و ذوب و انجماد )
آزمایشات سایر مصالح ساختمانی پایه سیمانی