بیست و سومین همایش سالیانه بتن

نمایشگاه مجازی مرکز تحقیقات بتن (متب)

exxx

تیزر بیست و چهارمین همایش سالیانه انجمن بین المللی بتن آمریکا (ACI) – شاخه ایران