تاثیردرشت دانه های بازیافتی برخواص مکانیکی و ساختار میکروسکوپی بتن ژئوپلیمری با پایه متاکائولین و مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن

تاثیردرشت دانه های بازیافتی برخواص مکانیکی و ساختار میکروسکوپی بتن ژئوپلیمری با پایه متاکائولین و مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن چکیده جایگزین کردن سیمان با محصولات فرعی صنایع دیگر و یا توسعه ژئوپلیمر به عنوان یک بتن سازگار با محیط زیست، میتوانند روشهای موثری برای   کاهش اثر اتم خرب زیست محیطی استفاده از سیمان…