دستگاه التراسونیک

تعیین مقاومت و عمق ترک و تخلخل با دستگاه التراسونیک

تعیین مقاومت و عمق ترک و تخلخل با دستگاه التراسونیک سرعت پالس مافوق صوت تحت تاثیر خواص الاستیک و مکانیکی بتن است. بنابراین متغیر بودن سرعت پالس در طول مسیرهای مختلف در سازه نشانه تغییر کیفیت بتن میباشد. در مواردی که قسمتی از بتن تحت آزمایش دارای تراکم کم و تخلخل زیاد باشد، سرعت پالس…

تعیین عمق کربناسیون

تعیین عمق کربناسیون بتن

اندازه گیزی PH بتن با استفاده از محلول فنل فتالئین جهت تعیین مقدار کربناسیون بتن و عمق آن درک ماهیت شیمیایی بتن برای افراد غیر متخصص سخت است. آزمایش کربناسیون بتن روشی برای شناخت اثر CO2 بر سازه های بتن آرمه است که پتانسیل خوردگی آرماتورها در بتن را معرفی می نماید. بتن خاصیت قلیایی…

آزمایش تعیین مقاومت الکتریکی بتن

آزمایش تعیین مقاومت الکتریکی بتن

آزمایش تعیین مقاومت الکتریکی بتن آزمایش تعیین مقاومت الکتریکی بتن، هم روی نمونه اخذ شده از بتن قابل انجام است و هم میتواند مانند به صورت درجا، در محل انجام میگردد. مقاومت در برابر عبور جریان الکتریکی از بتن استباع میتوانند نشانه ای از نفوذ پذیری آن در برابر آب و به ویژه انتشار و…

آزمایش بیرون کشیدگی بتن

آزمایش بیرون کشیدگی بتن

آزمایش بیرون کشیدگی بتن آزمایش بیرون کشیدگی بتن (Poll-out)، حداکثر نیروی مورد نیازبرای بیرون آوردن قطعه فلزی مدفون در بتن را اندازه گیری میکند. نیروی بیرون کشیدن توسط یک سیستم باگذاری بر روی سطح بتن از طریق یک حلقه تکیه گاه اعمال میگردد. با کشیده شدن قطعه فلزی، یک قطعه بتنی به شکل مخروط از…

تعیین پتانسیل خوردگی فولاد داخل بتن با دستگاه هافسل (روش نیم پیل)

تعیین پتانسیل خوردگی فولاد داخل بتن با دستگاه هافسل (روش نیم پیل)

تعیین پتانسیل خوردگی فولاد داخل بتن با دستگاه هافسل (روش نیم پیل) آزمایش سرعت خوردگی آرماتورها با استفاده از روش نیم پیل پتانسیل خوردگی فولاد در بتن مسلح را میتوان با اندازه گیری اختلاف ولتاژ بین فولاد و یک الکترود مرجع در سطح بتن بدست آورد. روش هافسل یک روش غیرمخرب بوده و با استفاده…

چکش اشمیت

تعیین مقاومت با چکش اشمیت

آزمایش غیرمخرب تعیین مقاومت فشاری بتن: آزمایش چکش اشمیت (آزمایش برجهندگی بتن): آزمایش غیرمخرب چکش اشمیت جایگزین روشهای معتبر دیگر برای تعیین مقاومت بتن در سازه محسوب نمی شود و فقط به عنوان روش مقدماتی و تکمیلی بوده و اطلاعات حاصل از آن محدود به کیفیت لایه سطحی بتن (در حدود ۳۰ میلی متر) است.…

آزمایش پول آف بتن برای تعیین مقاومت چسبندگی ملات های تعمیراتی و چسب frp

آزمایش پول آف بتن برای تعیین مقاومت چسبندگی ملات های تعمیراتی و چسب frp

آزمایش پول آف بتن برای تعیین مقاومت چسبندگی ملات های تعمیراتی و چسب frp آزمایش برکنش آزمایش برکنش (کشش سطحی) مقدار نیروی کششی لازم برای جداکردن یک دیسک فولادی چسبانده شده از سطح بتن به همراه لایه سطحی را اندازه میگیرد. آزمایش کشیدن از سطح به دو روش زیر انجام میشود: بدون مغزه گیری با…