بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و تضعیف کنندگی بتن سنگین مورد استفاده

بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و تضعیف کنندگی بتن سنگین مورد استفاده در حفاظ تابش های هسته ای چکیده با پیشرفت تکنولوژی در جهان و ازجمله کشورما، استفاده روز افزون از فناوری هسته ای در زمینه های مختلف صنعتی، پزشکی و تحقیقاتی بیشاز پیش گسترش یافته است  .در این بین یکی از مهم ترین مسائل در…