بررسی تاثیر پوزولان محلی کلاش بر روی نسبت مقاومت کششی به مقاومت فشاری در بتن معمولی و مقایسه آن با مقادیر پیشنهادی

مکان شما:
رفتن به بالا