بررسی حذف دریفت پسماند بادبندهای کمانش ناپذیر با استفاده از آلیاژ حافظه‌دار

بررسی حذف دریفت پسماند بادبندهای کمانش ناپذیر با استفاده از آلیاژ حافظه‌ دار چکیده در زلزله های عظیم در قاب های خمشی معمولی همگرا جابجایی های جانبی زیادی  رخ می دهد. به همین دلیل توجه خاص و ویژه در کاهش تغییرمکان نسبی طبقات لازم است که خرابی و شکل پذیری اتصالات تیربه ستون و رفتار…