بررسی تاثیر مواد افزودنی وسنگدانه ها برمشخصات مقاومتی بتن گوگردی

بررسی تاثیر مواد افزودنی وسنگدانه ها برمشخصات مقاومتی بتن گوگردی چکیده یکی از مهمترین کاربردهای گوگرد در صنعت ساختمان، استفاده از آن در ساخت بتن گوگردی می‌باشد.بتن گوگردی دارای ویژگی هایی است که کاربردهای منحصر به فردی را برای آن امکان پذیر می نماید. به عنوان مثال مقاومت‌هایکششی، فشاری و خمشی و مقاومت در برابر…