مرکز تحقیقات بتن (متب) دارای مجوز پروانه بازرسی و نمونه برداری در زمینه مواد معدنی:

مصالح ساختمانی غیر فلزی در سطح استان تهران از طرف سازمان ملی استاندارد